Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dabas ģeogrāfijas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.04.2018

Adrese: Jelgavas iela 1, 303. telpa, Rīga, LV-1004
Pasta adrese: ĢZZF, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
Katedras vadītāja: Dr.geogr., docente Solvita Rūsiņa

Dabas ģeogrāfijas katedra ir izveidota Latvijas Universitātes Matemātikas un Dabas zinātņu fakultātē 1920. gadā kā Fiziskās ģeogrāfijas katedra.
Tā ir vecākā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes struktūrvienība. Pašlaik katedrā strādā 7 docētāji un promocijas darbus izstrādā 9 doktoranti.

     Personāls
Dr.geogr., asoc.prof. Elga Apsīte
Dr.geogr., profesore Agrita Briede
Dr.geogr., docente Gunta Kalvāne
Dr.geogr., docents Raimonds Kasparinskis
Dr.geogr., docente Solvita Rūsiņa
Dr.geogr., docente Anita Zariņa
Dr.geogr., pētniece Olga Ritenberga
Mag.geogr., pētniece Lauma Gustiņa

     Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesības
ģeogrāfija (Elga Apsīte, Agrita Briede, Raimonds Kasparinskis, Solvita Rūsiņa)
vides zinātne (Agrita Briede, Raimonds Kasparinskis)

     Katedrā promocijas darbus pašlaik izstrādā:
Zanita Avotniece
Pētījumu virzieni: Satelītu novērojumu izmantošana klimatoloģijā; Bīstamās laika parādības; Ekstremālo klimata parādību ilggadīgās izmaiņas
Lauma Gustiņa
Pētījumu virzieni: ainavu struktūras un lineāro elementu ietekme uz zālāju sugu izplatību
Dāvis Immurs
Pētījumu virzieni: Ūdensmalu attīstība un izmantošana pilsētvidē
Ieva Kalka
Pētījumu virzieni: Oglekļa krājumu novērtējums un to ģeogrāfiskās izplatības ietekmējošie faktori un procesi Latvijas augsnēs
Kristīne Krumberga
Pētījumu virzieni: Militārās ģeogrāfijas
Militāro un post-militāro ainavu veidošanās
Jānis Matvejs
Pētījumu virzieni: Pilsētvides reprezentācijas kinematogrāfijā un fotogrāfijās
Ieva Rotkovska
Pētījumu virzieni: Zālāju ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājums Latvijā un to ietekmējošie faktori
Margarita Vološina
Pētījumu virzieni: Ainavu plānošana un pārvaldība
Andrejs Zubaničs
Pētījumu virzieni: Vidēja termiņa hidroloģiskās prognozes Latvijā un to ietekmējošie faktori

     Aizstāvētie promocijas darbi
Olga Ritenberga
"Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu" (zin.vad. asoc.prof. L.Kalniņa, Dr.Sci.Tech. M. Sofijevs, Somija)
Inese Latkovska "Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas" (zina.vad. doc. Elga Apsīte)
Gunta Kalvāne "Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori" (zin. vad. prof. A. Briede)
Ilmārs Krampis "Boreālā un nemorālā bioma kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā" (zin. vad. prof. M. Laiviņš)
Santa Rutkovska "Augājs kā pilsētvides indikators Daugavpilī" (zin. vad. prof. M. Laiviņš)
Anita Zariņa "Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē" (zin.vad. asoc. prof. P. Šķiņķis)
Agnese Priede "Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika" (zin.vad. prof. M.Laiviņš)
Lita Lizuma "Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā" (zin.vad. prof. A.Zīverts†, prof. A.Briede)
Solvita Rūsiņa "Latvijas mezofīto un kserofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības" (zina.vad. prof. M. Laiviņš)
Anita Draveniece "Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā" (zin. vad. prof. Ā. Krauklis†)

     Studiju kursi
Dabas ģeogrāfijas katedras darbinieki nodrošina ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu izpildi, kā arī piedalās profesionālo studiju programmu realizēšanā.

Piedāvātās pētījumu tēmas studentiem

Pētījumu virzieni: