Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfijas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Ģeogrāfijas nodaļas kolektīvs (2016.g.)
Ģeogrāfijas nodaļas kolektīvs (Pirmā rinda no kreisās puses: doc. S. Rūsiņa, doc. I. Grīne, asoc. prof. L. Kalniņa, prof. Z. Krišjāne, asoc. prof. I. Strautnieks, doc. E. Apsīte, lekt. L. Zelča; otrā rinda no kreisās puses: stud. met., dokt. O. Ritenberga, sekr. G. Vigule, prof. A. Briede, doc. A. Markots, asoc. prof. P. Šķiņķis, prof. V. Zelčs; trešā rinda no kreisās puses: lekt., dokt. A. Rečs, doc. A. Zariņa, kart. I. Liepiņš)

Nodaļas vadītājs: doc. Raimonds Kasparinskis
E-pasts: Raimonds.Kasparinskis@lu.lv

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē realizētās ģeogrāfijas studiju programmas sniedz akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas dažādās ģeogrāfijas apakšnozarēs un virzienos, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus ģeogrāfijā, kā arī strādāt dažādos uzņēmumos un valsts pārvaldes iestādēs, kur nepieciešamas ģeogrāfa zināšanas un iemaņas. Kopš 1991.gada akadēmiskās studijas ģeogrāfijā fakultātē tiek realizētas trīs līmeņos – bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studiju programmās. Līdz ar augstāk minētajām akadēmiskajām studiju programmām ģeogrāfijas nodaļa nodrošina arī ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāju un telpiskās attīstības plānošana speciālistu sagatavošanu profesionālās studiju programmās. Profesionālā maģistra studiju programmas ietvaros specializācija notiek trīs studiju virzienos: teritorijas plānošana, vides plānošana un ģeoinformātika. Studiju programmas ģeogrāfijā katru gadu tiek pilnveidotas, iekļaujot aizvien jaunus praktiskos, laboratorijas darbus un seminārus, tādejādi uzlabojot studiju kvalitāti. Studenti praktiskās iemaņas apgūst, izstrādājot laboratorijas un praktiskos darbus fakultātes laboratorijās, praktizējoties lauku stacionārā “Lodesmuiža” un LU Meteoroloģiskajā stacijā, kā arī ārvalstīs (Austrijā, Čehijā, Vācija u.c.).
Vienlaikus studiju darbam ģeogrāfijas nodaļas trīs katedrās tiek veikts pētnieciskais darbs, kuros iesaistās studenti. Dabas ģeogrāfijas katedrā lielāks uzsvars tiek likts uz pētījumiem ainavekoloģijā, bioģeogrāfijā, klimatoloģijā un hidroloģijā. Cilvēku ģeogrāfijas katedrā pašlaik tiek strādāts pie Latvijas iedzīvotāju mobilitātes un apdzīvojuma attīstības izpētes. Katedras pētnieciskā darbība ir saistīta ar sociāli ekonomisko procesu izpausmju izpēti, kas vērsts uz reģionu, vietu un teritoriju attīstību ietekmējošo faktoru novērtējumu, kā arī pilsētu un reģionu attīstības komplekso izpēti plānošanas un reģionālās attīstības politikas vajadzībām. Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedrā galvenie pētniecības virzieni ir saistīti ar ģeogrāfijas un ģeoloģijas starpnozaru – kvartārģeoloģijas, ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas pētījumiem un studijām. Pēdējos desmit gados ģeogrāfijas daudzveidīgajos pētījumos ir ienākusi moderna un mūsdienīga pētījumu aparatūra, kas dod iespēju dažādu dabas un sabiedrības procesu izzināšanā izmantot pasaules līmenim atbilstošu pētījumu metodoloģiju.
Ģeogrāfisko informatīvās sistēmu laboratoriju attīstība, kartogrāfijas un tālizpētes laboratorijas izveide, digitālās kartogrāfijas datu bāzes veidošana, ģeogrāfisko un ģeoloģisko datu bāzes, kas pieejams arī citu LU fakultāšu darbiniekiem un studentiem, paaugstina studiju kvalitāti, kā arī paver iespējas jauniem zinātniskiem atklājumiem.

Kas ir ģeogrāfija?
Ģeogrāfija ir zinātnes nozare, kurā pēta Zemes ģeogrāfisko apvalku, tā uzbūvi, īpašības un tajā notiekošos procesus, ieskaitot sabiedrības teritoriālo organizāciju un cilvēka darbības iespaidu uz Zemes. Tā risina arī teritorijas un vietu attīstības plānošanas, ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanas tautsaimniecībā un karšu sastādīšanas jautājumus. Balstoties uz plašo pētījumu spektru, ģeogrāfija ir aplūkojama kā zinātnes nozare, kas vieno dabas, sociālās un humanitārās zinātnes.
Ģeogrāfija ir Zemes kā cilvēka mājvietas studijas. Tā ir reģiona un vietas izziņa. Tā ir arī zinātne par telpisko sadalījumu un telpiskajām attiecībām, kas saistītas ar cilvēka un vides savstarpējo ietekmi. Ģeogrāfija ir dabaszinātņu un sabiedrisko zinātņu mijattiecību vidū (J.Small & M.Withherick).
Ģeogrāfija ir atklāšana. Citu, līdz šim nezināmu zemju atklāšana aicina uz dziļākiem pētījumiem jau pazīstamās zemēs, tā veicinot cilvēka izpratni par pasauli. Ģeogrāfs ir pētnieks. Ģeogrāfa kā Zemes pētnieka ceļrāža zvaigzne ir mājas un apvārsnis: tas, ko iemācāmies aiz apvāršņa, dod svaigu skatījumu uz mājām. (A.Buttimer).

Ko studē ģeogrāfijā?
Studijas sniedz akadēmiskās un profesionālās pamatzināšanas ģeogrāfijā un tās saskares zinātnēs, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā, iemaņas risināt teorētiskos un praktiskos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs.
Bakalaura studiju ilgums pilna laika klātienē ir 3 gadi (6 semestri), nepilna laika neklātienē – 4 gadi (8 semestri), kuru laikā Jums ir jāapgūst zināšanas un iemaņas, kas tiek īstenotas studiju kursu kopās:
Dabas ģeogrāfija - izzina cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā. Dabas ģeogrāfijas galvenie studiju virzieni ir klimatoloģija, bioģeogrāfija, sauszemes hidroloģija un okeānogrāfija, augsnes ģeogrāfija, ainavekoloģija, ģeomorfoloģija un paleoģeogrāfija.
Reģionālā un vides ģeogrāfija - izzina dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī.
Cilvēka ģeogrāfija - izzina cilvēku darbību un tās ietekmi uz sabiedrības teritoriālo organizāciju, kā arī kultūras, sociālo, saimniecisko un politisko parādību telpiskās likumsakarības globālā, reģionālā un vietas līmenī.
Lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika - apgūst ģeogrāfisko zināšanu, metožu un paņēmienu izmantošanu praktiskām vajadzībām, tai skaitā kartogrāfijā, ĢIS, kosmisko un aerofoto uzņēmumu dešifrēšanā, attīstības un teritorijas plānošanā.

Kāds ir studijas ģeogrāfijā?
Bakalaura studiju programma ietver lekcijas, studentu patstāvīgo darbu, laboratorijas un praktiskos darbus, kā arī lauku kursus, kā rezultātā Jūs iegūsiet patstāvīga pētījuma veikšanas iemaņas, kas nepieciešamas, turpinot studijas maģistratūrā vai arī uzsākot darbu valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī privātajās firmās. Lauka kurss ģeogrāfijā noris stacionārā Lodesmuiža (Cēsu rajona Taurenes pagastā). Pirmajos divos studiju gados šeit Jūs gūsiet praktiskas iemaņas dabas un cilvēka darbības pētīšanā, un turpināsiet tās apgūt lauka apstākļos Latvijā un ārvalstīs.
SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros papildināt zināšanas ģeogrāfijā ir iespējams sadarbības universitātēs Eiropā (Zviedrijā, Somijā, Francijā u.c.).

Kāpēc ģeogrāfija? Ko teikuši studenti?
Krišjānis Sietiņš
Ģeogrāfijas studijas iemāca “valodas”, kādās runā daba, un dod izpratni par cilvēkvidi. Šīs izpratnes man noder ik brīdi. Ceļojot, ejot pārgājienā vai lidojot ar paraplānu, dabas valodas ļauj būt brīvam, jo tu zini, par ko ir runa. Ikdienā strādājot ar kartēm un plānojumiem, tu spēj vietu ieraudzīt līmeņos no sakņainas meža takas līdz vispasaules satiksmes tīklam, no iedzīvotāja līdz nācijām, no kurmja alas līdz plātņu tektonikai. Tu to jūti kā sevi pašu, jo tevī ir ģeo.
Elīna Apsīte
Tā kā bakalaura izglītību ieguvu, mācoties neklātienē, papildus studijām esmu strādājusi jau kopš pirmā studiju gada. Mana darba pieredze ir bijusi saistīta ar tūrismu, kam, manuprāt, ģeogrāfijas izglītība bijusi ideāli piemērota. Dažādo studiju kursu apgūšana un jaukās attiecības, kas izveidojušās gan ar kursa biedriem, gan pasniedzējiem lekciju, lauka kursu un ekskursiju laikā, man ļāvušas šai vietai justies piederīgai.
Tā kā ģeogrāfijas zinātne ir ļoti plaša, kā sev tuvāko izvēlējos Latvijai ļoti aktuālu tēmu – migrāciju. Mani pētījumi ir saistīti ar Latvijas iedzīvotāju izceļošanu uz Lielbritāniju: kādi iemesli viņus pamudina doties prom? kā viņiem sokas ārzemēs? vai viņi domā atgriezties? Ir iespējams izteikt savas prognozes un iespējamos risinājumus šai problēmai…
Krista Pētersone
Studējot ģeogrāfiju, es mācos, ka šī ir vairāk nekā tikai cilvēku pasaule un ka telpai ir nozīme jebkurā dzīves jomā. Ģeogrāfija ir par to, kā un kur mēs dzīvojam kopā ar citiem; tā attiecas gan uz Zemi, gan pilsētu, gan katra istabu. Tā ir zinātne, kas mudina iziet ārā.
Maija Ušča
Cilvēka ģeogrāfija man ir īpaša un tuva, jo tā spēj skatīties plaši un visaptveroši, tajā pašā laikā neaizmirstot pievērsties smalkām detaļām un niansēm. Līdz ar to šī zinātnes nozare ir ar ļoti plašu redzesloku, bet vienlaikus tā var būt arī individuāla un personiska.
Lāsma Sietiņsone
Izvēlējos studēt ģeogrāfiju, jo skolas laikā mani interesēja dabas un kultūras atšķirības dažādās zemēs, gribējās ceļot un iepazīt pasauli. Tomēr, iestājoties fakultātē un pamazām apgūstot dažādas ģeogrāfijas nozares, es sapratu, cik ļoti daudzveidīga un visaptveroša ir ģeogrāfija un cik daudz erudīcijas tā cilvēkam sniedz. Manuprāt, ģeogrāfija ir dzīvesveids ar piedzīvojuma garšu.
Tā kā mani saista arī mūsdienu tehnoloģijas, tad esmu aizrāvusies ar ģeogrāfiskajām  informācijas sistēmām, kas ir viena no perspektīvākajām ģeogrāfisko pētījumu tehnikām mūsdienās. Ar studijām Ģeogrāfijas bakalaura programmā biju ļoti apmierināta un uzskatu, ka esmu atradusi savu aicinājumu, ko novēlu izdarīt arī pārējiem fakultātes studentiem.

Darba un tālāku studiju iespējas
Ģeogrāfijas programmas studijas dod iespēju studentiem apgūt vispārizglītojošos un ģeogrāfijas zinātnes saskares zinātņu (ģeoloģijas, vides zinātnes u.c.) priekšmetus, kas kopumā veicina absolventu augstu konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Ģeogrāfija tradicionāli ir mācījusi kā dzīvot un kā pārvaldīt cilvēka apdzīvoto Zemi, kā saprast telpu un skaidrot dažādās izpausmes tajā. Piemēram, tādi jautājumi kā vides degradācija, dabas aizsardzība, resursu pārvalde pieprasa pārzināt kā dabas procesus, tā sociālos jautājumus. Latvijā tikai pašlaik sāk attīstīties reģionālās attīstības plānošanas sfēra pilsētās un lauku reģionos un ir pieprasījums pēc jauniem speciālistiem šajā jomā. Piedevām ģeogrāfu specialitātes ir kartogrāfi, ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālisti, tūrisma jomas darbinieki, ainavu plānotāji u.c., bet ģeogrāfijas skolotāja profesiju var apgūt turpinot studijas profesionālajā skolotāju programmā ĢZZF (1 gads). Kopumā ģeogrāfijas studijas dod daudzpusīgu zināšanu bāzi gan darba iespējām, gan arī turpmākām studijām dažādās jomās. Mūsu fakultātē turpināt padziļinātas ģeogrāfijas studijas var ģeogrāfijas maģistrantūrā un tālāk arī doktorantūrā. Ģeogrāfijas skolotāja profesiju var apgūt turpinot studijas profesionālajā skolotāju programmā.