Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfijas bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.05.2017

Ģeogrāfijas bakalaura programmā studējošiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi (A daļa) 80 kredītpunktu apjomā, izvēles studiju kursi (B daļa) 38 kredītpunktu apjomā un brīvas izvēles (C daļa) studiju kursi 2 kredītpunktu apjomā.

Obligātajā daļā (A daļā) ietilpst:

 • dabaszinātņu un ģeogrāfijas zinātnes pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.);
 • cilvēka ģeogrāfijas studiju kursi (iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfijā, reģionālā ģeogrāfija, cilvēku ģeogrāfija u.c.);
 • dabas ģeogrāfijas kursi (bioģeogrāfija, hidroloģija, klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem, ģeomorfoloģija, augsnes zinātne, ainavu ģeogrāfija u.c.);
 • lauka kursi Lodes muižas stacionārā un ekspedīcijas 1. un 2. kursa pavasara semestra beigās (lauka metodes ģeozinātnēs, lauka kurss dabas ģeogrāfijā);
 • patstāvīgs pētījumus ģeogrāfijā, izstrādājot kursa darbu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm.
   

Obligātās izvēles studiju programmas daļu (B daļa) veido:

 • speciālais studiju modulis (ģeodēzija, teritoriju attīstība un plānošana, purvu zinātne, lietišķā ģeoloģija, datu apstrāde Microstation vidē, ekoloģija, resursu pārvaldība u.c.);
 • Latvijas dabas un cilvēka ģeogrāfija (studijas par klimatu, virszemes ūdeņiem, ģeoloģiju, ģeomorfoloģiju, ainavām, apdzīvojumu un saimniecību, u.c. )
 • cilvēka un dabas ģeogrāfijas studiju kursi.
   

Sākot ar 2. studiju gadu, ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros, ir iespēja saņemt stipendiju viena semestra studijām kādā no ES universitātēm. Līdz šīm ERASMUS+ ietvaros studenti apguva ģeogrāfiju Somijā, Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Čehijā, Slovākijā, Portugalē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā un citu valstu augstskolās.

Studentiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidoties izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē, tādejādi kļūstot par pieprasītiem darba tirgū. Valsts un pašvaldību iestādes piesaista studentus, kas specializējušies meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālās attīstības analīzē un pārvaldībā, teritoriju plānošanā u.c. (VARAM, VĢMC, Reģionālās vides pārvaldēs, reģionu attīstības aģentūrās u.c.). Privātuzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt labākos studentus darbam kartogrāfijas, teritoriju plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.