Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ierosinājumi kursa un bakalaura darbu pētījumu tēmu izvēlei ģeoloģijas bakalaura studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2016

M.ģeol., doktorante Alise Babre, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. (e-pasts: alise.babre@lu.lv )

 • Dažāda mēroga hidroģeoloģiskā matemātiskā modelēšana (līmeņu vai ķīmiskā sastāva izmaiņas)
 • Gruntsūdens ķīmiskā sastāva izmaiņas lielceļu vai cita piesārņotāja apkārtnē
 • Hidroģeoloģiskie apstākļi ūdensteces vai ūdenstilpes apkārtnē (kāds konkrēts ezers vai upes posms)
 • Pazemes ūdens neviendabīgas infiltrācijas eksperimentālie pētījumi laukā
 • Gruntsūdens sezonālās temperatūras izmaiņas parauglaukumā
 • Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas Pļaviņu HES apkārtnē (tikai ar turpinājumu bakalaura darbā)

 

M.ģeol., doktorante Daiga Blāķe, Pamatiežu ģeoloģijas katedra (e-pasts: daiga.blake@gmail.com )

 • Lodes svītas nogulumu sastāvs un veidošanās apstākļu interpretācija Liepas karjerā
 • Sietiņu svītas nogulumi un to veidošanās apstākļu interpretācija Bāle 2 karjerā (vai Straupnieku karjerā, arī atsegumos)
 • Gaujas svītas nogulumi Kurzemes atsegumos - izplatība, sastāvs un sedimentācijas vide
 • Amatas svītas nogulumi Kurzemes atsegumos - izplatība, sastāvs un sedimentācijas vide

 

M.ģeol., zinātniskā asistente Aija Ceriņa, Kvartāra vides laboratorija, 312. kab.

 • Karpoloģiskās jeb augu makroatlieku (galvenokārt sēklas un augļi) metodes pielietojums Latvijas kvartāra nogulumu izpētē (pleistocēna interglaciālie, leduslaikmeta beigu posma nogulumi; ezera veģetācijas izmaiņas holocēnā; arheobotāniskie pētījumi).

Daži iespējamie objekti (iespējama arī citu objektu izvēle):

 • Siguldas Melnie Krasti - atsegums (Gaujas vecupes veģetācijas izmaiņas)
 • Aboras vecupes nogulumu griezums (urbumā) blakus akmens laikmeta apmetnei, veģetācijas attīstība un tās izmaiņas cilvēka ietekmē holocēnā
 • Aboras akmens laikmeta apmetnes nogulumu arheobotāniskā izpēte Suļkas akmens laikmeta apmetnes apkārtnes nogulumu arheobotāniskā izpēte 
 • Augu makroatliekas kvartāra nogulumos Užavas upes krasta atsegumos pie Sises

 

Dr.ģeol., docente Aija Dēliņa, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab.

 • Gruntsūdens līmeņa režīmu ietekmējošie faktori Melnā ezera purvā
 • Gruntsūdens fizikāli ķīmiskie parametru režīms augstajos un zemajos purvos
 • Dažādas ģenēzes nokonsolidēto nogulumu filtrācijas īpašību pētījumi

 

M.ģeol., lektore Sigita Dišlere, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 329. kab. 

 • ........ rajona (novada) inženierģeoloģiskie apstākļi (tai skaitā sastopamie grunšu tipi, ģeodinamiskie procesi)
 • Ģeodinamiskie procesi Ogres upes ielejā posmā no ..... līdz ..... (vai citā upē un izvēlētā vietā)
 • Sufozijas procesi Gaujas upes ielejā (vai citā izvēlētā vietā)
 • Nogāžu procesi Turaidas pilskalnā (vai citā izvēlētā vietā)
 • Krasta procesi Rīgas HES ūdenskrātuves krastos (vai citā izvēlētā vietā)
 • Smilšu (mālu) gruntis Daugavas ielejā pie Pļaviņu HES un to īpašības (vai citā izvēlētā vietā)
 • Baltijas ledus ezera (vai citu) grunšu mehāniskais sastāvs un īpašības
 • Smilšaino (mālaino) grunšu uzlabošanas un nostiprināšanas metodes un to pielietošana

Dr.ģeol., docente Vija Hodireva, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 227. kab. 

 • Latvijas (vai teritorijas daļas) klastisko iežu minerālu raksturojums un salīdzinājums ar Skandināvijas pamatiežos sastopamajiem (izpētei tiek piedāvāti arī paraugi no Somijas)
 • Latvijā sastopamo minerālu asociāciju raksturojums (darbam var tikt piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Vizlu (vai citu minerālu) tipomorfo pazīmju atšķirības dažādos reģionos (sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB))
 • Metode minerālu frakcionēšanai smagajos šķīdumos (tiesu ekspertīzes vajadzībām, sadarbībā ar VTEB)
 • Dažādu granulometrisko frakciju smago minerālu skaita un formas variāciju izpēte reģionā, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi tiesu ekspertīzē (sadarbībā ar VTEB)
 • Dabīgie būvakmeņi Rīgas kultūrvēsturiskajos objektos (tai skaitā Doma baznīcā u.c.)
 • Rīgas būvēs izmantoto akmens materiālu tipi un atradnes (iespējami varianti: par vietējiem materiāliem vai no ārvalstīm ievestajiem)
 • Akmens materiālu izmaiņu un dēdēšanas procesi pilsētvidē
 • Karbonātiežu tipi Latvijas (vai kāda reģiona, piemēram, Rīgas apkārtnes) dolomīta atradnēs un minerālā materiāla ieguves perspektīvas
 • Dēdēšanas un karsta procesi atšķirīgu tipu karbonātiežos
 • Manas dzīves vietas … (pagasts vai novads) apkaimes ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi

 

Dr.ģeol., pētnieks Jānis Karušs, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 321. kab. (e-pasts: janis.karuss@inbox.lv )

 • Radiolokācijas metodes izmantošana terigēno nogulumu pētījumos
 • Gruntsūdens līmeņa identifikācijas iespējas terigēnos nogulumos, izmantojot radiolokācijas metodi
 • (Smilšakmeņu, dolomītu, kūdras) īpašību pētījumi izmantojot radiolokācijas metodi
 • Ģeoradara izmantošana arheoloģiskos pētījumos
 • Iespējams izstrādāt studiju darbu arī par kādu studenta izvēlētu tēmu, kas saistīta ar ģeofizikālajām pētījumu metodēm

 

Dr.ģeogr., asociētā profesore Laimdota Kalniņa, Kvartāra vides laboratorija, 312. kab.

 • .... ezera ģeoloģiskās attīstība
 • Latvijas subglaciālo ezeru attīstības gaita. Salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem
 • .... rajona purvi un kūdras resursi
 • Starppauguru ezera vai/un purva nogulumu uzkrāšanās apstākļi un raksturs (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Litorīnas jūras lagūnu nogulumu uzkrāšanās apstākļu un izmaiņu raksturojums izmantojot sporu-putekšņu un/vai diatomeju (kramaļģu) analīžu rezultātus (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Izvēlētā rajona ģeoloģiskie dabas pieminekļi un aizsargājamo teritoriju ģeoloģiskās uzbūves pamatiezīmes un to nozīme tūrismā
 • Sporu-putekšņu analīzes pamati un to pielietojums holocēna nogulumu pētījumos, tai skaitā cilvēka klātbūtnes un darbības konstatācija
 • Izvēlētā kvartāra nogulumu laboratorijas pētījumu metode, tās pamati un pielietošanas iespējas (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)

 

Dr.ģeol., vadošais pētnieks Andis Kalvāns, Iežu pētījumu laboratorija, 328. kab. (e-pasts: andis.kalvans@lu.lv )

 • Nogulumu īpašību pētījumi, izmantojot attēla analīzes metodes
 • Gruntsūdens un jūras ūdens kontakta zonā notiekošu hidroģeoķīmisko procesu pētījumi
 • Grunts temperatūras un hidroģeoķīmisko procesu sezonālās dinamikas pētījumi
 • Sedimentoloģiski pētījumi izmantojot augstas izšķirtspējas granulometriskā sastāva analīzes
 • Eksperimentāli sufizijas-erozijas procesu pētījumi

 

Dr.ģeol., docents Māris Krievāns, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. (e-pasts: maris.krievans@lu.lv )

 • ..... upes ielejas morfoloģija (Vidzeme)
 • Virspalu terases un terasveidīgās formas..... upes ielejā (Vidzemē)
 • Abula ielejas morfoloģija un attīstība leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā
 • ..... palienes alūvija biezuma un faciālās struktūras izmaiņas
 • Ledājkušanas baseinu drenāžas ielejas
 • Vidzemes augstienes Gaujas pieteku ieleju morfoloģija

M.ģeol., Jānis Krūmiņš, Kvartāra vides laboratorija, 321. kab. (e-pasts: krumins.janis@hotmail.com )

 • Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos
 • Latvijas zemo purvu attīstības gaita (salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem)
 • Infrasarkanās spektrometrijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdrai
 • Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu
 • Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību

 

Dr.ģeol., pētnieks Kristaps Lamsters,  Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra (e-pasts: kristaps.lamsters@gmail.com )

 • Ledāja reljefa formas Viduslatvijas zemienē (konkrētā apvidū, piemēram, Madlienas nolaidenumā, Upmales paugurlīdzenumā, Taurkalnes līdzenumā, Zemgales līdzenumā, Vadakstes līdzenumā)
 • …osa uzbūve, morfoloģija un veidošanās apstākļi
 • …drumlinu lauka ģenēze, uzbūve un morfoloģija

 

Dr.ģeol., profesors Ervīns Lukševičs, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 349. kab.

 • Burtnieku svītas mikrofosīliju komplekss Rāmnieku klintīs
 • Patoloģijas devona mugurkaulnieku fosīlijās no Ketleru svītas
 • Augšējā devona nogulumi un fosīlijas kādā noteiktā vietā, piemēram, „Devona nogulumi un fosīlijas atsegumā Imulas krastā pie Bienēm
 • Mugurkaulnieku mikrofosīlijas Latvijas augšējā devona nogulumos (var izvēlēties kādu svītu: Ogres, Amulas, Elejas, Sniķeres, Žagares un apmeklēt 1-2 šīs svītas atsegumus)
 • Pēdu fosīlijas Latvijas augšējā devona Ketleru svītas nogulumos (vai arī Daugavas, Pļaviņu, Stipinu vai kādas citas svītas nogulumos)  
 • Mikrofosīlijas Baltijas juras nogulumos
 • Jebkura ar paleozoja vai mezozoja organismu atlieku pētījumiem saistīta tēma, t.sk. no Igaunijas un Krievijas teritorijas

 

M.ģeol., doktora grāda pretendents, pētnieks Konrāds Popovs, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. (e-pasts: konrads.popovs@lu.lv )

 • Ģeoloģiskās modelēšanas metožu pielietojums ģeoloģiskajos pētījumos
 • Tektonisko struktūru fizikālā un matemātiskā modelēšana

 

Dr.ģeol., vadošais pētnieks Tomas Saks, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, 328. kab.

 • Iežu plaisainība, plaisu sistēmas un to reģionālā izplatība – reģions pēc izvēles 
 • Pēdējā apledojuma deglaciācija Rietumlatvijā – reģions R-Latvijā un pētījuma problēma pēc izvēles
 • Reljefa formas, .............. , teritorijas glaciotektoniskā uzbūve
 • Pazemes ūdens modelēšana 
 • Smilšakmens sufozijas pētījumi

 

Dr.ģeol., asociētais profesors Ģirts Stinkulis, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 329. kab.

Vispārējas tēmas ar objekta izvēles iespējām

 • Noteikta vecuma devona nogulumi un to slāņkopas uzbūve kādā vietā/rajonā. Piemēram - „Devona dolomīti Tilderu un Randātu klintīs”
 • .......... novada (apkārtnes) kāds no pirmskvartāra derīgajiem izrakteņiem, piemēram, kvarca smilšu atradnes Valmieras apkārtnē
 • .......... nogulumu tekstūras (slāņojuma veidi, slāņojuma deformācijas u.c.) un to veidošanās
 • Iežu tipi un to raksturojums ........... atsegumā (klintī)

Konkrētas tēmas

 • Seno tuksnešu pazīmes devona nogulumos Šķerveļa upes krastos (Kurzemē)
 • Devona Narvas svītas nogulumieži Kurzemes ziemeļos
 • Devona dolomīti atsegumos pie Daugavas Pļaviņās
 • Paleokarsta (senā karsta) veidojumu aizpildījumu sastāvs un ģeoloģiskais vecums

 

Dr.ģeol., asociētais profesors Ivars Strautnieks, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, 312. kab.

 • Glaciālās reljefa formas Austrumkursas augstienē
 • Zebrus paugurmasīva morfoloģija un uzbūve
 • Osi Austrumkursas augstienē
 • Morēnpauguru uzbūve un praktiskā nozīme
 • Glaciālās reljefa formas Ziemeļkursas augstienē
 • Glaciālās reljefa formas Rietumkursas augstienē
 • Subglaciālo iegultņu  ezeri Rietumlatvijā
 • Cieceres subglaciālā iegultne, tās morfoloģija un ģenēze
 • Mordangas ezeru ieplakas, to morfoloģija, izcelsme un attīstība
 • Reljefa morfoloģija, uzbūve un izcelsme Mordangas apkārtnē
 • Ledājkušanas ūdeņu baseini Bērzes augštecē (A Kursas augstienē)
 • Ledājkušanas ūdeņu baseini un glaciofluviālās deltas Austrmkursas augstienē
 • Glaciofluviālās deltas un kēmu terases Abavas ielejā 
 • Glaciofluviālās deltas un kēmu terases Augšabavas ielejā
 • Paugurmasīvu uzbūve un ģenēze (Kursas augstienēs, Vidzemes augstienē)
 • Paugurgrēdu uzbūve un ģenēze (Kursas augstienēs, Vidzemes augstienē)
 • Glaciofluviālās deltas uzbūve un veidošanās pie Tērvetes
 • Glacigēnā reljefa uzbūve un izcelsme Linkuvas vaļņa un A Kursas augstienes kontaktjoslā
 • Glaciālās reljefa formas un to uzbūve Pīslas ieplakā (Augšgaujas pazeminājumā)
 • Glaciālās reljefa formas Augšamatas pazeminājumā

 

Dr.ģeol., pētniece Līga Zariņa, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 321. kab. (e-pasts: liga.zarina@lu.lv )

 • [Plašāk izplatīto ģenētisko tipu] smilšaino nogulumu granulometriskais sastāvs un tā [matemātiskais] novērtējums
 • Smilšaino nogulumu granulometriskā sastāva rādītāju korelācijas novērtējums
 • Smilšainu nogulumu novērtēšanas raksturojošie elementi un koeficenti granulometriskā sastāva analīzei