Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģijas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.08.2017
Ģeoloģijas nodaļas kolektīvs (2016.g.)
"Kā mūs redz studenti?!"
Inga Sevastjanova
Liene Spruženiece
Artūrs Putniņš

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
Pasta adrese: Ģeoloģijas nodaļa, LU ĢZZF, Raiņa bulv.19, Rīga, LV - 1586
Nodaļas vadītājs: prof. Ervīns Lukševičs
E-pasts: Ervins.Luksevics@lu.lv
Nodaļas lietvede: M. ģeol. Indra Baltmane
E-pasts: Indra.Baltmane@lu.lv
Tālrunis: 67033910, 28364740

Ģeoloģijas nodaļas struktūra:
Katedras:
Pamatiežu ģeoloģijas katedra

Lietišķās ģeoloģijas katedra

Laboratorijas:
Iežu pētījumu laboratorija

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija

Kvartārvides laboratorija
Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija
Zemes zinātņu laboratorijs-praktikums

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas ģeoloģijā. Tās atsākās pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma: bakalaura studijas ģeoloģijā atsākās 1989. gadā, kopš 1992. gada vairākās apakšnozarēs tiek realizētas otrā līmeņa ģeoloģijas maģistra studijas. Trešā līmeņa – doktora studijas – ģeoloģijā notiek kopš 1994. gada. Sākotnēji Ģeoloģijas studiju programmu izveide un realizācija lielā mērā bija saistīta ar ģeoloģijas zinātniskās pētniecības struktūras, bijušā Ģeoloģijas institūta atrašanos LU sastāvā. Tas deva iespēju nodrošināt vairumu programmas kursu ar zinātniskās pētniecības jomā aktīvi strādājošiem, pieredzējušiem un kvalificētiem lektoriem, kā arī diezgan plaši iesaistīt zinātniskajā darbā studentus.

Ģeoloģijas nodaļa izveidota 1996. gadā, iekļaujot Vispārīgās ģeoloģijas katedru un četras laboratorijas. 2004. gadā Ģeoloģijas nodaļas sastāvā izveidota Lietišķās ģeoloģijas katedra, bet Vispārīgās ģeoloģijas katedra pārveidota par Pamatiežu ģeoloģijas katedru.

Ģeoloģijas nodaļas galvenais uzdevums ir akadēmisko ģeoloģijas studiju programmu (bakalaura studiju programma, maģistra studiju programma, doktora studiju programma) īstenošana. Visas ģeoloģijas studiju programmas ir akreditētas. 

Ģeoloģijas nodaļas akadēmiskais personāls aktīvi organizē un piedalās zinātniskajos pētījumos. Pētījumi ir saistīti ar Baltijas pirmskvartāru, lielākoties, devona nogulumu sastāvu, tekstūru, veidošanās apstākļu un faciālo izmaiņu izpēti (Ģ. Stinkulis, E. Lukševičs, A. Zabele), fosīliju pētījumiem, nogulumu stratigrāfiskā iedalījuma pamatošanu un pilnveidošanu (E. Lukševičs, M. Rudzītis), nogulumu minerālu asociāciju izpēti (V. Hodireva), derīgo izrakteņu atradņu uzbūves, sastāva, veidošanās apstākļu, praktiskās izmantošanas iespēju un izpētes metodikas pilnveidošanas pētījumiem (V. Segliņš, Ģ. Stinkulis, V. Hodireva) un kvartāra perioda ģeoloģiskās attīstības vēstures un paleoģeogrāfisko apstākļu izzināšanu, kvartāra stratigrāfiju (L. Kalniņa, A. Kalvāns, T. Saks, V. Segliņš), kvartāra pazemes ūdeņu pētījumiem (A. Dēliņa), ģeoloģisko un hidroģeoloģisko modelēšanu (T. Saks, A. Dēliņa, K. Popovs) inženierģeoloģiskajiem pētījumiem, t. sk. vājo grunšu īpašību izpēti un ar hidrotehnisko būvju drošības jautājumiem saistīto problēmu risināšanu (S. Dišlere), kā arī zinātnes vēstures izzināšanu (M. Rudzītis, A. Zabele, E. Lukševičs).

Kas ir ģeoloģija?
Ģeoloģija ir dabas zinātne, kas pētī mūsu planētas iekšējo uzbūvi, Zemes dzīlēs un uz tās virsmas notiekošos procesus, derīgos izrakteņus, zemestrīču, vulkānu izvirdumu un citu dabas katastrofu rašanās iemeslus. Ģeoloģiskie pētījumi, to objekti un metodika seko līdzi mūsdienu mainīgajai pasaulei, tomēr saglabā savu īpašo senatnes izjūtu un plašumu.

Kā notiek studijas ģeoloģijā?
Ģeoloģijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora. Bakalaura studijas ir 3 gadu garumā. Maģistra pilna laika studijām atvēlēti 2 gadi, nepilna laika studijām neklātienē – 3 gadi. Doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna laika neklātienē – 4 gadus.

 

 

 

Pirmajā studiju gadā tiek organizētas gan lekcijas un praktiskie darbi, gan laboratorijas darbi, kas notiek tādu kursu ietvaros kā Zemes zinātnes, Ķīmija, Fizika dabas zinātnēm, Bioloģija, Minerāli un ieži. Patstāvīgā darba iemaņas tiek apgūtas, sākot ar otro kursu, kad students gatavo un aizstāv kursa darbu. Lauka kursi norisinās pirmā un otrā studiju gada beigās gan Latvijā (Lodesmuižas stacionārā, ģeoloģiskā maršruta veidā Kurzemē vai Vidzemē), gan ārpus tās robežām (Ziemeļigaunijā, Šventokšijas kalnos Polijas dienvidaustrumos). Sākot ar otro kursu, studenti vairāk piedalās semināros un referātu gatavošanā. Kopumā lekcijas veido 52%, semināri –10%, praktiskie un laboratorijas darbi – 27%, lauka studijas – 11% no studijām atvēlētā kontaktstundu laikā. Ievērojama praktisko, laboratorijas un lauka studiju daļa nodrošina darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi. Studijas noslēdzas ar studenta patstāvīgā pētnieciskā darba veikuma novērtējumu – bakalaura darba aizstāvēšanu.

Kur strādāt ģeologam?

 

 

 

 • Organizācijas, kur strādā LU ģeoloģijas studiju beidzēji:
 • Vairāki desmiti privātfirmu, galvenokārt ģeoloģiskajā izpētē (derīgo izrakteņu pētījumos), inženierģeoloģijā un hidroģeoloģijā
 • AS „Latvijas gāze”;
 • AS „Latvenergo”;
 • AS „Latvijas valsts meži”;
 • Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē – laboranti, pasniedzēji un zinātnieki
 • Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Daugavpils universitātē u.c. - akadēmiskajā un zinātniskajā darbā
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC)
 • Valsts zemes dienestā: mērniecībā, ģeofizikā
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts vides dienestā un reģionālajās vides pārvaldēs
 • Ekonomikas ministrijā
 • Latvijas nacionālajos parkos un rezervātos
 • Latvijas Dabas muzejā
 • LU muzejā
 • arī citur…

 

 

 

Studējiet ģeoloģiju: iesaka studenti!

Andis Kalvāns, doktora grāda ģeoloģijā ieguvējs, Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājs
Uzsāku studijas ģeoloģijas studiju programmā 1997. gadā un drīz, reizē ar vairākiem kursa biedriem, sāku strādāt LU Ģeoloģijas institūtā. Darbs zinātnes jomā ir mans aicinājums, tāpēc pēc maģistra grāda iegūšanas turpinu studijas doktorantūrā, ko tagad īpaši veicina Eiropas Sociālā Fonda piešķirtā stipendija un augošais valsts finansējums zinātnei. Strādājot universitātē, ir patīkami vērot, kā tiek pilnveidota studiju materiālā bāze: viena pēc otras tiek remontētas auditorijas un laboratorijas un iegādātas jaunas laboratorijas iekārtas.

Inga Sevastjanova, LU ĢZZF ģeoloģijas bakaura studiju programmas absolvente, ieguvusi doktora grādu ģeoloģijā Londonas Universitātē, šobrīd ir pētniece DA Āzijas Pētījumu Grupā, Londonas Universitatē
Lēmums studēt ģeoloģiju manā dzīvē nāca pēkšņi un negaidīti, un ir bijuši visādi brīži, tomēr joprojām esmu pārliecināta, ka tas bija pareizs lēmums. LU Ģeoloģijas nodaļā esmu pavadījusi apmēram piecus gadus un šajā laikā tā man kļuva par otrajām mājām. Kas tik nav piedzīvots un pārdzīvots šo gadu laikā: tik daudz jaunu aizraujošu zināšanu gūts, tik daudzas vietas iepazītas lauka darbos, tik daudzi jauni draugi sastapti gan Latvijā, gan ārpus tās! Esiet aktīvi un iniciatīvas pilni, nāciet studēt ģeoloģiju un arī jūsu dzīve kļūs notikumiem un pārsteigumiem pilna, aizraujoša un pasakaini interesanta! Nebaidieties darīt kaut ko neparastu – tas atmaksājas!

Liene Spruženiece, ģeoloģijas maģistrante, turpinājusi ģeoloģijas studijas Oslo Universitātē, augstskolā Austrālijā
 „Tu redzi upes, kas plūst uz austrumiem. Un tad tu ieraugi kā viļņus paceļamies kalnus. Tie izslienas, lūzt un virzās uz rietumiem. Tie maina upju tecējumu par 180 grādiem. Tu paskaties pāri gleznotāja plecam un visi šie notikumi ainavā ir acīmredzami. Tu tos spēj saskatīt, ja pirms tam esi "lasījis" iežos." /John McPhee/
Ģeoloģija ir patiesi fascinējoša zinātne, kas iemāca atšifrēt miljoniem gadus senus notikumus pēc nemanāmām zīmēm mums visapkārt.
Manas studijas ģeoloģijas maģistra studiju programmā padarīja neaizmirstamas interesantās lekcijas un lauka kursi gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī pasniedzēji, kas par savu jomu stāsta ar patiesu aizrautību un vienmēr atrod laiku studentu jautājumiem, lai cik aizņemti arī nebūtu. Šeit uz mūžu iegūti draugi ar līdzīgām interesēm un dzīves filozofiju.
Studiju laikā izmantoju arī iespēju pusgadu pavadīt Oslo Universitātē kā apmaiņas studente, piedalīties paleontoloģiskā ekspedīcijā un daudzos pētnieciskos izbraukumos Latvijā, kā arī iesaistīties Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā Pamatiežu ģeoloģijas katedrā.
Augstu vērtēju šeit iegūtās zināšanas un pieredzi. Daudz kas atkarīgs no paša iniciatīvas, bet ģeoloģijas studijas Latvijas Universitātē atver durvis uz labām pasaules universitātēm vai aizraujošu karjeru dažādās ģeoloģijas jomās.

Artūrs Putniņš, 3-gadīgās ģeoloģijas bakalaura studiju programmas pirmā izlaiduma absolvents
Domāju, ka katrs no mums atceras savus bērnības lielos, un neatbildamos jautājumus: "Kas , Kāpēc un Kā?". Tieši pārdomas par lietu kārtību un norisēm dabā vidusskolas laikos lika apsvērt Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē piedāvātās studiju iespējas, tomēr lēmums par studiju programmas izvēli nebūt nenāca viegli. Izvēle par labu ģeoloģijai, ir bijis līdz šim izsvērtākais un ilgāk pārdomātais lēmums manā dzīvē. Taču esmu pilnībā pārliecināts - tas sevi ir pilnībā attaisnojis!
Ģeoloģijas studijas nav neskaitāmu stundu pavadīšana grāmatu kalnu priekšā. Tās ir unikālas auditorijās un laboratorijās iegūtas zināšanas, kas nostiprinātas aizraujošu izbraukumu un lauka kursu laikā Latvijā, kā arī ārpus tās robežām!
Ģeoloģija ir ne tikai iespēja kļūt par atzītu zinātnieku un pieprasītu speciālistu, tie ir arī jauni brāļi un māsas - Tavi studiju biedri! Nebaidies un uzdrošinies vairāk! Nāc studēt ģeoloģiju!

Ilze Vircava, doktora grāda ģeoloģijā ieguvēja, docente LLU
Ģeoloģijas studiju programmā studijas uzsāku 1998. gadā, kopš tā laika esmu izgājusi cauri visam studiju ciklam - bakalaura, maģistra un doktorantūras studijām ģeoloģijas nozarē. Atskatoties uz paveikto, varu secināt, ka studijas man ir devušas zināšanas, kuras varu izmantot savā ikdienas pedagoģiskajā darbā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un pētnieciskajā darbā, strādājot Lietišķās ģeoloģijas katedrā (LU), pieredzi, kas ļauj piedalīties ar pētījuma tēmu saistītos starptautiskos projektos.
Kopumā katru no studiju posmiem vērtēju atšķirīgi - Bakalaura studijas atceros kā jautru un draudzības pilnu laiku, apgūstot daudz jaunā un interesantā ģeoloģijas nozarē, atsaucīgus un studentus ieinteresējošus pasniedzējus; Maģistra studijas - studentu kopā būšanu pamazām nomaina patstāvīgs darbs, gan studējot literatūru, gan veicot lauka un kamerālos darbus, kura laikā tiek mēģināts rast risinājumu sākotnēji uzstādītajai problēmai; Doktorantūras studijas - tēlaini var salīdzināt ar pankūku cepšanu, kas ne vienmēr izdodas ar pirmo reizi, jo īpaši, ja iepriekš nav zināma recepte, tomēr gala rezultātā pankūkas sanāk kā nevienam. Ar to gribu teikt, ka noteikti ir vērts mēģināt - atrast un atklāt nezināmo, patstāvīgi iemācīties veikt un organizēt pētījumu, iegūt - nekur citur neiegūstamu dzīves pieredzi!